Thông tư 31/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/2009/TT-BTTTT

                                         Hà Nội, ngày 19  tháng 11 năm 2009  

                                                                     

THÔNG TƯ

Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định

mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất


 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

 

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế (sau đây gọi là mạng quốc tế) và mạng thông di động mặt đất (sau đây gọi là mạng di động) như sau:

1. Trường hợp mạng quốc tế và mạng di động kết nối trực tiếp với nhau, mạng quốc tế trả cho mạng di động khởi phát hoặc kết cuối cuộc gọi cước kết nối 550 đồng/phút.

2. Trường hợp mạng quốc tế và mạng di động kết nối với nhau qua mạng đường dài trong nước, mạng quốc tế trả cho mạng di động khởi phát hoặc kết cuối cuộc gọi cước kết nối theo quy định tại Khoản 1, Điều này và trả cho mạng đường dài trong nước chuyển tiếp cuộc gọi cước kết nối theo quy định về cước kết nối cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng đường dài trong nước.

Điều 2. Các mức cước kết nối quy định tại Thông tư này không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm.

Điều 3. Các mức cước kết nối quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2010. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều được bãi bỏ.

Điều 5.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

             

(Đã ký)

 

 

 

Lê Nam Thắng

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.