Thông tư 30/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 30/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI CUỘC GỌI GIỮA MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT QUỐC TẾ VÀ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT NỘI HẠT

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế (sau đây gọi là mạng quốc tế) và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt (sau đây gọi là mạng nội hạt) như sau:

1. Trường hợp mạng quốc tế và mạng nội hạt kết nối trực tiếp với nhau, mạng quốc tế trả cho mạng nội hạt khởi phát hoặc kết cuối cuộc gọi cước kết nối 550 đồng/phút.

2. Trường hợp mạng quốc tế và mạng nội hạt kết nối với nhau qua mạng đường dài trong nước, mạng quốc tế trả cho mạng nội hạt khởi phát hoặc kết cuối cuộc gọi cước kết nối theo quy định tại Khoản 1, Điều này và trả cho mạng đường dài trong nước chuyển tiếp cuộc gọi cước kết nối theo quy định về cước kết nối chuyển tiếp qua mạng đường dài trong nước.

Điều 2. Các mức cước kết nối quy định tại Thông tư này không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm.

Điều 3. Các mức cước kết nối quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2010. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Thông tư này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Lê Nam Thắng

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.