Thông tư 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: 223/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg ngày 09/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020;
Thực hiện Công văn số 233/TTg-QHQT ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Chương trình Hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học do Ngân hàng Thế giới tài trợ;
Bộ Tài chính bổ sung mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Bổ sung mã số đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và kế hoạch hóa gia đình (mã số 0030):

Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 – 2020: Mã số 0037.

Điều 2. Bổ sung mã số Chương trình Hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học: Mã số 0330 và mã số của các dự án của Chương trình Hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học:

1. Cải thiện cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học: Mã số 0331.

2. Mua sắm hàng hóa: Mã số 0332.

3. Đào tạo và hội thảo: Mã số 0333.

4. Quỹ giáo dục nhà trường: Mã số 0334.

5. Quỹ phúc lợi cho học sinh: Mã số 0335.

6. Xây dựng năng lực cho dạy – học cả ngày: Mã số 0336.

7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên: Mã số 0337.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Cơ quan TW các đoàn thể;
– VP Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống tham nhũng;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Các website Chính phủ, Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công nghiệp    

 

 

Tags: 

Comments are closed.