Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/04/2010

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

—————————

Số:  21/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày   05  tháng  4 năm 2010

 

 

THÔNG TƯ

Về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

——————————

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ như sau:

 

Điều 1. Bổ sung 05 loài cây trồng có tên sau đây vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ:

Súp lơ ( Brassica oleracea L. Convar botrytis (L.) Alef. var. botrytisL.);

Cà ( Solanum melongena L.);

Đậu đũa (Vigna unguiculata (L.) Walp. supsp. secquibedalis (L.) Verdc.);

Đậu Hà lan ( Pisum sativum L.);

Đậu cô ve ( Phaseolus vulgaris L.).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Công báo Chính phủ;

– Website Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– HĐND, UBND, Sở NN & PTNT các tỉnh; thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN và PTNT;

– Lưu VT, Cục TT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Bá Bổng

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.