Thông tư 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 209/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 27/2007/TT-BTC NGÀY 03/4/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Để thống nhất trong quản lý ngân sách nhà nước (gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) theo quy định tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án cải cách tài chính công, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung phân bổ vốn đầu tư “theo cơ cấu ngành kinh tế” quy định tại tiết 2.1 và 2.2, điểm 2, khoản II, mục A, phần II, Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính như sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển cho từng dự án theo ngành kinh tế (Loại, Khoản) theo Phụ lục số 02 được ban hành theo

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước làm cơ sở quản lý, kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương báo cáo kết quả phân bổ theo Mẫu biểu số 01 và số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế Phụ lục số 01 và số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm ngân sách 2010.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới tổ chức thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB quốc gia phòng, chống tham nhũng;
– Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Cơ quan TW các đoàn thể;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Các website Chính phủ, Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.