Thông tư 208/2009/TT-BTC ngày 28/10/2009

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 208/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM VIỆT NAM LÀM CHỦ TỊCH ASEAN 2010

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-TTg, ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 (UBQG về ASEAN 2010);

Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Đối tượng thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao kinh phí để thực hiện các hoạt động chuẩn bị; tổ chức và phục vụ năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.

2. Kinh phí thực hiện các hoạt động chuẩn bị; tổ chức và phục vụ năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 bao gồm ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước và nước ngoài.

3. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ được sử dụng kinh phí được cấp để thực hiện các nhiệm vụ, công việc thuộc chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện các sự kiện ASEAN 2010 được Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010 phê duyệt, không sử dụng kinh phí này cho các nội dung công việc khác thuộc nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khác của Bộ, ngành, địa phương.

Đối với các hoạt động, các hội nghị ASEAN do các Bộ, ngành đăng cai tổ chức theo cơ chế luân phiên, không thuộc chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện các sự kiện ASEAN 2010 được Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010 phê duyệt, thì các Bộ, ngành chủ động xây dựng dự toán kinh phí trong dự toán ngân sách của Bộ, ngành theo quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước.

4. Các Bộ, ngành, địa phương phải sử dụng phương tiện, thiết bị của cơ quan để phục vụ cho các hoạt động của năm ASEAN 2010; sau khi tận dụng trường hợp thiếu mới phải thuê dịch vụ bên ngoài.

5. Việc quản lý và sử dụng kinh phí, tài sản phục vụ công việc liên quan đến các hoạt động chuẩn bị; tổ chức và phục vụ năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành của Nhà nước và các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Nội dung chi

Nội dung chi thực hiện các hoạt động chuẩn bị; tổ chức và phục vụ năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 bao gồm các nội dung cụ thể sau:

– Chi phí thuê phương tiện, trang thiết bị, địa điểm phục vụ tổ chức các sự kiện năm ASEAN 2010 theo phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010, Trưởng các Tiểu ban và Trưởng Ban thư ký ASEAN 2010;

– Chi sáng tác biểu tượng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 và các tặng phẩm, vật phẩm, kỷ niệm khác;

– Chi in giấy mời, làm thẻ cho các thành viên tham dự các hoạt động của năm ASEAN 2010;

– Chi tổ chức các hội nghị, hội thảo, phiên họp nhóm, các diễn đàn, họp báo trong khuôn khổ năm ASEAN 2010;

– Chi cho các đại biểu đến dự các hoạt động của năm ASEAN 2010 được phía Chính phủ Việt Nam đài thọ;

– Chi hoạt động của Ủy ban Quốc gia về năm ASEAN 2010, các Tiểu ban trực thuộc và Ban thư ký năm ASEAN 2010;

– Chi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh, y tế, phục vụ;

– Chi thông tin, liên lạc;

– Chi tuyên truyền (in Panô, áp phích, băng-rôn, làm phim, làm bộ ảnh và sách ảnh, băng cờ, khẩu hiệu, in ấn tài liệu tuyên truyền, chương trình và các ấn phẩm liên quan khác) và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình trực tiếp, tuyên truyền trên báo chí); quảng bá năm ASEAN 2010 và nước chủ nhà Việt Nam thông qua các hoạt động (triển lãm nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ các nước ASEAN, thi giọng hát vàng ASEAN…);

– Chi các hoạt động trang trí phục vụ năm ASEAN 2010;

– Chi các hoạt động đón tiếp và quản lý phóng viên đưa tin các hoạt động của năm ASEAN 2010 (làm thẻ; nước uống, hoa quả giữa giờ; bồi dưỡng báo chí Việt Nam tham dự các cuộc họp báo trước các hội nghị);

– Chi cho các hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng và phục vụ đại biểu tham dự năm ASEAN 2010;

– Chi học tập kinh nghiệm, khảo sát nước ngoài phục vụ cho các hoạt động năm ASEAN 2010;

– Chi xây dựng và tổ chức hoạt động của Website năm ASEAN 2010;

– Chi thiết lập và vận hành các Trung tâm Báo chí và Phòng Báo chí phục vụ các hội nghị trong khuôn khổ năm ASEAN 2010;

– Chi đào tạo, bồi dưỡng Tình nguyện viên phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ năm ASEAN 2010; chi hỗ trợ thuê quần, áo đồng phục cho Tình nguyện viên tham gia phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 2010, Hội nghị cấp Bộ trưởng.

– Chi thuê, mua sắm trang thiết bị, tài sản khác phục vụ các hoạt động của năm ASEAN 2010;

– Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, phục vụ các hoạt động năm ASEAN 2010.

Các nội dung chi trên đây phải được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010, Trưởng các Tiểu ban và Trưởng Ban thư ký ASEAN 2010 phê duyệt.

Điều 3. Mức chi

1. Một số mức chi tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 2010:

a) Đối với đại biểu và các đoàn khách dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 2010:

Thực hiện các nội dung và mức chi theo quy định cụ thể tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 2010:

– Tiền bồi dưỡng phục vụ Hội nghị: Cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia phục vụ Hội nghị (bao gồm cả ngày lễ, thứ bẩy và chủ nhật) được hưởng tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ theo các mức sau:

+ Các thành viên Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010, Trưởng các Tiểu ban ASEAN 2010, trưởng Ban Thư ký ASEAN 2010: 200.000 đồng/ngày/người;

+ Thành viên các Tiểu ban ASEAN 2010 và Ban Thư ký ASEAN 2010: 150.000 đồng/ngày/người;

+ Thành viên các Tổ, nhóm, ban công tác trực thuộc các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN 2010 do các Trưởng Tiểu ban và Trưởng Ban Thư ký ASEAN 2010 ra quyết định bằng văn bản huy động phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 2010: 120.000 đồng/ngày/người;

+ Sỹ quan liên lạc; nhân viên phục vụ (lực lượng bảo vệ, lái xe, lễ tân, tình nguyện viên); phóng viên báo chí Việt Nam tham gia đưa tin Hội nghị, do Trưởng các Tiểu ban, Trưởng Ban Thư ký ASEAN 2010 phê duyệt danh sách: 100.000 đồng/ngày/người;

Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày, chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Số ngày được hưởng tiền thù lao là số ngày chính thức diễn ra các Hội nghị. Trường hợp công việc phải triển khai sớm hoặc kết thúc muộn hơn so với số ngày Hội nghị chính thức sẽ thanh toán theo Quyết định phê duyệt của Trưởng các Tiểu ban, Trưởng Ban Thư ký ASEAN 2010; mức thù lao được hưởng theo đúng chế độ và thời gian thanh toán tối đa không quá 15 ngày; khi đã hưởng tiền bồi dưỡng thì không được hưởng tiền làm thêm giờ (nếu có);

– Chi hỗ trợ cước điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên:

Thực hiện khoán chi phí cước điện thoại trong thời gian tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 2010 theo các mức khoán như sau:

+ Các thành viên Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010, Trưởng các Tiểu ban và Trưởng Ban Thư ký ASEAN 2010: 500.000 đồng/người;

+ Thành viên các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN 2010: 300.000 đồng/người;

+ Trường hợp cần thiết, Trưởng các Tiểu ban hoặc Trưởng Ban Thư ký ASEAN 2010 quyết định danh sách cán bộ được thanh toán cước điện thoại di động hoặc được thuê máy điện thoại di động, khoán mức cước tối đa không quá 300.000 đồng/người.

c) Chi các cuộc họp báo trước và sau các Hội nghị: Chi bồi dưỡng phóng viên Việt Nam tham dự 150.000 đồng/ngày/người; chi nước uống, hoa quả giữa giờ 70.000 đồng/ngày/người.

2. Một số mức chi tổ chức các Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN 2010:

a) Đối với đại biểu và các đoàn khách dự các Hội nghị cấp Bộ trưởng:

Thực hiện các nội dung chi và mức chi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính tại chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Trường hợp do yêu cầu đối ngoại đặc biệt của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN tại các Hội nghị cấp Bộ trưởng phát sinh thêm các hoạt động đặc thù khác hoặc một số mức chi cần phải cao hơn so với quy định hiện hành của Bộ Tài chính, thì thực hiện các nội dung chi và mức chi theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ các Hội nghị cấp Bộ trưởng:

– Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ của cán bộ, công chức, sỹ quan liên lạc, nhân viên và các lực lượng phục vụ (lái xe, bảo vệ, lễ tân, tình nguyện viên, nhân viên hợp đồng ngắn hạn), phóng viên báo chí Việt Nam tham gia đưa tin Hội nghị, được áp dụng như mức chi tại Hội nghị cấp cao ASEAN 2010 nhưng thời gian thanh toán không quá 10 ngày cho một hội nghị.

– Chi hỗ trợ cước điện thoại di động của cán bộ, nhân viên:

Mức chi áp dụng khoán trong thời gian diễn ra mỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN 2010 như sau:

+ Trưởng các Tiểu ban và Trưởng Ban Thư ký ASEAN 2010: 300.000 đồng/người;

+ Thành viên các Tiểu ban và Ban thư ký ASEAN 2010: 200.000 đồng/người;

+ Trường hợp cần thiết, Trưởng các Tiểu ban hoặc Trưởng Ban thư ký ASEAN 2010 quyết định danh sách cán bộ được thanh toán cước điện thoại di động, mức cước tối đa không quá 200.000 đồng/người.

c) Chi các cuộc họp báo trước và sau các Hội nghị: Được áp dụng như mức chi tại Hội nghị cấp cao ASEAN 2010.

3. Một số mức chi tổ chức các Hội nghị SOM:

a) Đối với Đại biểu và các đoàn khách dự các Hội nghị SOM:

Thực hiện các nội dung và mức chi theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

b) Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ các Hội nghị trên:

– Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ của cán bộ, công chức, sỹ quan liên lạc, nhân viên và các lực lượng phục vụ (lái xe, bảo vệ, lễ tân, nhân viên hợp đồng ngắn hạn), phóng viên báo chí Việt Nam tham gia đưa tin Hội nghị, được áp dụng như mức chi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 2010. Thời gian thanh toán một đợt tối đa không quá 10 ngày;

– Chi hỗ trợ cước điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên: Mức chi áp dụng như mức khoán phục vụ Hội nghị cấp Bộ trưởng.

4. Một số mức chi tổ chức các hoạt động bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 2010:

a) Đối với các đại biểu dự các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 2010:

– Các đại biểu tham dự các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 2010 tự lo tiền vé máy bay, tiền ăn, ở, đi lại, lệ phí và các chi phí khác. Trường hợp đặc biệt thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

– Giải khát giữa giờ: tối đa 70.000 đồng/ngày/người;

– Mỗi hoạt động chỉ tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi (cả văn nghệ, đồ uống), mức chi tối đa 540.000 đồng/người (chưa bao gồm các loại thuế phải trả nhà cung cấp dịch vụ theo quy định hiện hành).

– Quà lưu niệm cho các đại biểu dự hội nghị tối đa 300.000 đồng/người.

b) Đối với cán bộ và nhân viên phục vụ các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 2010: Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ của các lực lượng tham gia tổ chức, phục vụ (cán bộ, nhân viên, lái xe, bảo vệ, lễ tân, sỹ quan liên lạc, nhân viên hợp đồng ngắn hạn…) áp dụng mức chi 70.000 đồng/ngày/người. Thời gian thanh toán là thời gian chính thức tổ chức các sự kiện nhưng tối đa không quá 7 ngày.

Không thực hiện hỗ trợ cước điện thoại di động cho cán bộ và nhân viên phục vụ các hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 2010.

5. Một số mức chi khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức các Hội nghị, các sự kiện ASEAN 2010:

a) Chi các cuộc họp có liên quan đến tổ chức các Hội nghị ASEAN 2010:

– Các cuộc họp của Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2010: 150.000 đồng/người/ cuộc;

– Các cuộc họp của các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN 2010: 100.000 đồng/người/cuộc.

Trong trường hợp các cuộc họp trên trùng với ngày chính thức diễn ra hội nghị thì chỉ được hưởng một khoản tiền chi thù lao bồi dưỡng cao nhất.

b) Đối với các Hội nghị được Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2010 cho phép Ban Tổ chức bố trí ăn, nghỉ tập trung cho các lực lượng tham gia phục vụ hội nghị (An ninh, y tế, bảo vệ, lái xe, lễ tân, tình nguyện viên…) thì mức chi ăn tối đa là 150.000 đồng/ngày/người (chưa tính các loại thuế, phí dịch vụ); mức chi phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 02 người/phòng theo hoá đơn thực tế của loại phòng trung bình tại khách sạn nơi tổ chức đón tiếp khách quốc tế và tổ chức Hội nghị quốc tế. Không chi bằng tiền nếu không tổ chức ăn, nghỉ tập trung.

c) Chi hỗ trợ thuê quần, áo đồng phục cho các Tình nguyện viên tham gia phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEAN 2010, Hội nghị cấp Bộ trưởng, mức tối đa không quá 100.000 đồng/người/ngày.

d) Chi phí đoàn đi khảo sát và học tập kinh nghiệm nước ngoài: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

đ) Chi phí xây dựng Website Hội nghị ASEAN 2010: Thực hiện theo Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin.

e) Chi dịch thuật: Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định hiện hành của Bộ Tài chính tại chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

f) Các khoản chi phát sinh theo thực tế chưa được quy định tại Thông tư này phải được Trưởng các Tiểu ban, Trưởng Ban Thư ký ASEAN 2010 phê duyệt; đồng thời phải đảm bảo đầy đủ các văn bản pháp lý, hồ sơ đấu thầu, hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ.

g) Bộ phận nào được khoán gọn kinh phí thì có trách nhiệm chi thù lao cho cán bộ của bộ phận đó.

h) Đối tượng tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng và phục vụ đại biểu tham gia các Hội nghị ASEAN 2010 (biểu diễn văn nghệ, xiếc, kịch…) được thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa Ban Tổ chức với các đoàn nghệ thuật.

i) Chi mua sắm hoặc thuê tài sản, trang thiết bị, in ấn tài liệu, sản xuất biểu tượng, tặng phẩm… có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên phải thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp Nhà nước; đồ dùng và phương tiện làm việc thông thường của lực lượng vũ trang sử dụng nguồn Ngân sách Nhà nước.

k) Đối với những nội dung chi mua sắm, sửa chữa và các khoản chi có tính chất đặc thù chưa có định mức chi, đơn giá quy định của Nhà nước, thì những nội dung chi này phải được cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có ý kiến thoả thuận và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí dự toán ngân sách nhà nước trước khi thực hiện làm căn cứ quyết toán kinh phí.

6. Trường hợp cán bộ, nhân viên Việt Nam phải đi công tác để phục vụ các hoạt động có liên quan trực tiếp đến năm ASEAN 2010; hoặc trường hợp phải bố trí chỗ nghỉ tập trung cho cán bộ Việt Nam tham gia đón tiếp khách quốc tế, thì chế độ đối với cán bộ Việt Nam tham gia đón, tiếp khách quốc tế, phục vụ các hội nghị, hội thảo quốc tế được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (những ngày chính thức diễn ra các sự kiện ASEAN 2010: Hội nghị cấp cao, các Hội nghị Bộ trưởng, các Hội nghị SOM, các Hội nghị bên lề nếu đã được Ban tổ chức hội nghị bố trí ăn, nghỉ tập trung thì không được thanh toán tiền công tác phí).

Trường hợp làm thêm giờ thì được thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Lập dự toán và quyết toán kinh phí

1. Lập dự toán:

a) Căn cứ vào các nội dung công việc liên quan đến tổ chức các hoạt động của Năm ASEAN 2010 đã được Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia, Trưởng các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN 2010 phê duyệt, căn cứ định mức chi tiêu theo quy định hiện hành và các mức chi quy định tại Điều 3 Thông tư này; các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN 2010 và các cơ quan chủ trì tổ chức các hoạt động ASEAN 2010 xây dựng dự toán kinh phí, trong đó chi tiết dự toán của từng cơ quan thực hiện (cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp) gửi về Tiểu ban Vật chất – Hậu cần (Văn phòng Chính phủ) và Bộ Ngoại giao chậm nhất trước ngày 30/11/2009. Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khác (không thuộc nhiệm vụ của các Tiểu ban) thì các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ trì lập dự toán kinh phí cần thiết gửi về Tiểu ban Vật chất – Hậu cần (Văn phòng Chính phủ) và Bộ Ngoại giao. Trong trường hợp sử dụng phương tiện, thiết bị của cơ quan, đơn vị thì không tổng hợp vào chi phí phục vụ cho các hoạt động của Năm ASEAN 2010.

b) Tiểu ban Vật chất – Hậu cần chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao kiểm tra các nội dung hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao của từng Tiểu ban, từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động năm ASEAN 2010 (chi tiết theo từng Tiểu ban, Ban Thư ký, theo từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương) gửi về Bộ Tài chính.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Vật chất – Hậu cần (Văn phòng Chính phủ), Bộ Ngoại giao thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động của năm ASEAN 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2. Giao dự toán:

a) Căn cứ tổng mức dự toán kinh phí để tổ chức các hoạt động của năm ASEAN 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính thông báo dự toán kinh phí cho từng Tiểu ban và Ban Thư ký năm ASEAN 2010 thông qua Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểu ban và Ban Thư ký. Trường hợp 2 Bộ được giao đồng chủ trì của cùng Tiểu ban, căn cứ mức dự toán kinh phí được duyệt của từng Bộ, Bộ Tài chính thực hiện giao dự toán về từng Bộ trong cùng Tiểu ban để tổ chức thực hiện.

b) Đối với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khác (không thuộc nhiệm vụ của các Tiểu ban); căn cứ vào dự toán kinh phí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính thông báo dự toán về từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để thực hiện.

c) Căn cứ thông báo dự toán được giao, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước để thực hiện.

d) Đối với các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn thu khác (nếu có) để tổ chức năm ASEAN 2010; các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương phải phản ánh đầy đủ số thu theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện các công việc thuộc nội dung tổ chức năm ASEAN 2010 theo đúng các quy định chi tiêu tài chính hiện hành.

đ) Các cơ quan, địa phương được thông báo dự toán kinh phí có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010.

3. Hạch toán, quyết toán:

a) Kinh phí tổ chức các hoạt động của năm ASEAN 2010 được theo dõi riêng, hạch toán vào loại chi quản lý hành chính theo các mục tương ứng của Mục lục Ngân sách Nhà nước.

b) Đối với các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương nhận kinh phí tổ chức các hoạt động năm ASEAN 2010 trực tiếp từ NSNN: Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt quyết toán riêng, gửi Tiểu ban vật chất – Hậu cần (Văn phòng Chính phủ). Cuối năm Bộ chủ trì tổng hợp chung vào quyết toán NSNN của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo quy định của Luật NSNN.

c) Đối với các Bộ, cơ quan, địa phương nhận kinh phí tổ chức các hoạt động năm ASEAN 2010 từ các Tiểu ban: Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm quyết toán phần kinh phí đã nhận, gửi Bộ chủ trì các Tiểu ban. Bộ chủ trì có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt quyết toán của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tổng hợp gửi Tiểu ban Vật chất – Hậu cần (Văn phòng Chính phủ). Cuối năm Bộ chủ trì tổng hợp chung vào quyết toán NSNN của Bộ mình theo quy định của Luật NSNN.

d) Tiểu ban Vật chất – Hậu cần (Văn phòng Chính phủ) kiểm tra, tổng hợp toàn bộ quyết toán kinh phí tổ chức năm ASEAN 2010, gửi Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010 phê duyệt quyết toán.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN 2010, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các địa phương tổ chức và phục vụ các sự kiện ASEAN 2010 chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư này.     

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo);
– VP Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
– VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
– Toà án NDTC;
– Viện Kiểm sát NDTC;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
– Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
– Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010;
– Các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN 2010;
– UBND, Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh

 

 

Tags: 

Comments are closed.