Thông tư 15/2009/TT- BYT ngày 18/09/2009

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 15/2009/TT-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2554/2002/QĐ-BYT NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SỔ SÁCH VÀ MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế công bố:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009.

Điều 3. Các ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng y tế Ngành chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Triệu

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.