Thông tư 130/2009/TT-BTC ngày 24/06/2009

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số: 130/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ÁP DỤNG TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2008/QĐ-BTC NGÀY 22/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước như sau:

Điều 1. Về hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị:

Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Riêng báo cáo hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước, thực hiện theo mẫu số 06/BCHT ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và được thực hiện từ năm ngân sách 2009, thay thế Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế, Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo;
– Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp

 

 

Tags: 

Comments are closed.