Thông tư 05/2009/TT- BGTVT ngày 03/06/2009

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: 05/2009/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành sau đây:

1. Quyết định số 3127/1999/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giao thông vận tải;

2. Quyết định số 362/2003/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 2 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân cấp quản lý cán bộ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2009.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng  

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.