Thông tư 03/2009/TT- BGDĐT ngày 16/02/2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 03/2009/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________

              Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành bộ chương trình khung
giáo dục đại học khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật, trình độ đại học

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ kết quả thẩm định ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

 

THÔNG TƯ

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật trình độ đại học, gồm 10 chương trình khung của 10 ngành sau:

1. Ngành Thanh nhạc.

2. Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

3. Ngành Sáng tác Âm nhạc.

4. Ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật.

5. Ngành Điêu khắc.

6. Ngành Biên đạo múa.

7. Ngành Đạo diễn Điện ảnh.

8. Ngành Công nghệ Điện ảnh – Truyền hình.

9. Ngành Nhiếp ảnh.

10. Ngành Xuất bản.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lựcthi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bộ chương trình khung kèm theo Thông tư này được dùng trong các đại học, học viện, các trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành học này ở trình độ đại học.

Điều 3. Căn cứ Bộ chương trình khung quy định tại Thông tư này, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học tổ chức xây dựng các chương trình giáo dục cụ thể của trường; tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình các môn học để sử dụng chính thức trong trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng thành lập.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Vũ Luận

 

 

 

Tags: , , ,

Comments are closed.