Thông tư 01/2010/TT-BLĐTB&XH ngày 12/01/2010BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

 _______________

Số: 01/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn

Hệ thống cáp treo chở người, Tàu lượn cao tốc và Hệ thống máng trượt

____________________________

 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1996 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn – vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/ CP-NĐ ngày 20/01/1996 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cáp treo chở người, Tàu lượn cao tốc và Hệ thống Máng trượt, như sau:

 

 Điều 1. Ban hành quy trình

1.Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cáp treo chở người, Tàu lượn cao tốc và Hệ thống Máng trượt.

2.Ký hiệu của các quy trình như sau:

a) Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cáp treo chở người: 

QTKĐ:  01 /2010/BLĐTBXH.

b) Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Tàu lượn cao tốc: 

QTKĐ:  02 /2010/BLĐTBXH.

c) Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống Máng trượt: 

QTKĐ: 03  /2010/BLĐTBXH.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010.

Điều 3 Điều khoản thi hành

1.Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, các Cục, Vụ có liên quan, thủ trưởng các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn và các đơn, các tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục An toàn lao động có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng TƯ Đảng;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;

–  Tòa án Nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư  pháp);

– Công báo; Website Chính phủ;

– Lưu VT,  Cục ATLĐ(07).

  KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Hồng Lĩnh


 

   

 

Tags: , , , , ,

Comments are closed.