List/Grid

Tag Archives: xe kiểm tra đê

Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN ngày 1709/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN ngày 1709/2008

Quyết định số 92/2008/QĐ-BNN ngày 1709/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão.