List/Grid

Tag Archives: xăng dầu

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 do Chính Phủ ban hành quy định về kinh doanh Xăng dầu.

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 15/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen.

Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC ngày 16/09/2008 của Bộ Tài Chính ban hành quy định về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu.