List/Grid

Tag Archives: xác định lại giới tính

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/8/2008

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 8 năm 2008 về xác định lại giới tính.

Nghị đinh của Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP

Nghị đinh của Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP

Nghị đinh của Chính phủ số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch