List/Grid

Tag Archives: xử phạt

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010 quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt… Read more »

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008

Thông tư số 23/2008/TT-BCA-C11của Bộ Công an  ngày 14 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007

Nghị định số 172/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/11/2007

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chinh phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.