List/Grid

Tag Archives: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 40/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011.

Nghị định 40/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011.

Nghị định 40/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.