List/Grid

Tag Archives: xử lý nợ bị rủi ro

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTG ngày 28/7/2010 của thủ tướng chính phủ.