List/Grid

Tag Archives: xếp loại học sinh

Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/09/2008

Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/09/2008

Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/09/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.