List/Grid

Tag Archives: xếp hạng phụ cấp

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/08/2008

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/08/2008

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 08 năm 2008 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của  trung tâm giáo dục thường xuyên.