List/Grid

Tag Archives: vùng nước cảng biển

Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ngày 19/8/2010

Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ngày 19/8/2010

Thông tư số 22/2010/TT-BGTVT ban hành ngày 19/8/2010 của Bộ Giao thông Vận tải Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Quảng Bình.