List/Grid

Tag Archives: vùng có điều kiện kinh tế – xà hội đặc biệt khó khăn

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2001 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xà hội đặc biệt khó khăn.