List/Grid

Tag Archives: vùng biển

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 của Chính phủ quy định về Quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Nghị định 137/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004

Nghị định 137/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004

Nghị định 137/2004/NĐ-CP ngày 16-06-2004 của Chính phủ Quy định Xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng Biển và Thềm Lục Địa của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2001 ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước cộng hòa xà hội chủ nghĩa việt nam.