List/Grid

Tag Archives: viên chức nhà nước.

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2001 về việc ban hành quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.