List/Grid

Tag Archives: viên chức ngành văn hóa

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/07/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hóa Thể Thao và  Du Lịch ban hành ngày 31/07/2008  quy định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.