List/Grid

Tag Archives: viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Quyết định số 5/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008

Quyết định số 5/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008

Quyết định số 5/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.