List/Grid

Tag Archives: vi phạm hành chính

Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24/08/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24/08/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL ngày 24/08/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010

Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010

Nghị định số 34/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 02/04/2010 quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt… Read more »

Thông tư 03/2010/TT-BTC ngày 12/01/2010

Thông tư 03/2010/TT-BTC ngày 12/01/2010

Thông tư 03/2010/TT-BTC ngày 12/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007

Nghị định số 172/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/11/2007

Nghị định số  172/2007/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày  28/11/2007  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chinh phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Nghị định số 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 10 tháng 10 năm 2004 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thương mại

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ

Nghị định số 58/2000/NĐ-CP của Chỉnh phủ  ngày 24 tháng 10 năm 2000 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ quy định việc xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan

Nghị định số 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 01 tháng 9 năm 2000 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

Nghị định số 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 22/2000/NĐ-CP ngày 10/07/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Chứng khoán và Thị trường chứng khoán