List/Grid

Tag Archives: Viện kiểm sát quân sự.viện kiểm sát nhân dân huyện.Thi hành án.

Luật tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân 1992

Luật tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân 1992

Luật tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân,Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 7 tháng 10 năm 1992.