List/Grid

Tag Archives: viễn thông và tần số vô tuyến điện

Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010

Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010

Nghị định số 55/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/05/2009 do Chính Phủ ban hành Nghị định Bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện.

Nghị định số 79/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 79/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 79/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/06/1997 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện