List/Grid

Tag Archives: Viễn thông và Công nghệ thông tin

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ Thông tin & Truyền thông – Bộ Công an ban hành về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP

Nghị định số 90/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ bưu chính, viễn thông