List/Grid

Tag Archives: VAT

Nghị định của Chính phủ số 158/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng

Nghị định của Chính phủ số 158/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng

Nghị định của chính phủ số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.