List/Grid

Tag Archives: Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Nghị định 133/2004/NĐ-CP ngày 09-06-2004

Nghị định 133/2004/NĐ-CP ngày 09-06-2004

Nghị định 133/2004/NĐ-CP ngày 09-06-2004 của Chính phủ quy định Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương