List/Grid

Tag Archives: Văn phòng Chính phủ

Quyết định số 1296/2008/QĐ-VPCP ngày 10/10/2008

Quyết định số 1296/2008/QĐ-VPCP ngày 10/10/2008

Quyết định số 1296/2008/QĐ-VPCP ngày 10/10/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008

Quyết định số 1219/QĐ-VPCP ngày 24/09/2008 do Văn phòng Chính phủ về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Văn phòng Chính phủ