List/Grid

Tag Archives: văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT ngày 20/01/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT ngày 20/01/2011

Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT ngày 20/01/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục.