List/Grid

Tag Archives: vụ lợi

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được QH08, ngày 28/12/1989

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được QH08, ngày 28/12/1989

 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của phần chung Bộ luật Hình sự 

Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11

Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11

Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội khoá 11 thông qua Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.