List/Grid

Tag Archives: vốn nước ngoài

Quyết Định Số 133/2008/QĐ-TTG

Quyết Định Số 133/2008/QĐ-TTG

Quy định của thủ Tướng Chính Phủ việc trích nộp kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động Việt Nam làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn.