List/Grid

Tag Archives: vệ sinh lao động

Tư vấn về pháp luật lao động

Tư vấn về pháp luật lao động

Luật Gia Phạm là một hãng luật chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật lao động và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ lao động.

Nghị định số 162/1999/NĐ-CP ngày 09-11-1999

Nghị định số 162/1999/NĐ-CP ngày 09-11-1999

Nghị định số 162/1999/NĐ-CP ngày 09-11-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 Quy định Chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về An toàn Lao động, Vệ sinh Lao động