List/Grid

Tag Archives: về việc sửa đổi

Thông tư 08/2009/TT- BGDĐT ngày 21/04/2009

Thông tư 08/2009/TT- BGDĐT ngày 21/04/2009

Thông tư 08/2009/TT- BGDĐT ngày 21/04/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

Thông tư 02/2009/TT- BGDĐT ngày 02/02/2009

Thông tư 02/2009/TT- BGDĐT ngày 02/02/2009

Thông tư 02/2009/TT- BGDĐT ngày 02/02/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày  08/06/2009

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày 08/06/2009

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày 08/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của bộ nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng,cấm sử dụng ở Việt Nam.