List/Grid

Tag Archives: về việc ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất

Thông tư 43/2009/TT- BNNPTNT ngày  14/07/2009

Thông tư 43/2009/TT- BNNPTNT ngày 14/07/2009

Thông tư 43/2009/TT- BNNPTNT ngày  14/07/2009 về việc ban hành ” danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.