List/Grid

Tag Archives: về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30/03/2010

Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30/03/2010

Nghị định số 32/2010/NĐ-CP ngày 30/03/2010 về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.