List/Grid

Tag Archives: về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.