List/Grid

Tag Archives: vế số

Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007

Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007

Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định về hoạt động kinh doanh xổ số của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.