List/Grid

Tag Archives: vật chất hậu cần

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP, ngày 02 tháng 01 năm 2009. Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu.

Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/03/2006

Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/03/2006

Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/03/2006 do Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn cơ bản về vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.