List/Grid

Tag Archives: Vận tải đa phương thức Quốc Tế

Nghị định của Chính Phủ số 125/2003/NĐ-CP ngày 29/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 125/2003/NĐ-CP ngày 29/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 125/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2003 về Vận tải đa phương thức Quốc Tế. Nghị định này quy định về hoạt động vận tải đa phương thức quốc tế của tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo pháp luật Việt Nam.