List/Grid

Tag Archives: vận tải bằng xe ô tô

Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3/2011

Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/03/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.