List/Grid

Tag Archives: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Thông tư số 104/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 104/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009

Thông tư số 104/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định thực hiện Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC ngày 08/07/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC ngày 08/07/2008

Quyết định số 49/2008/QĐ-BTC ngày 08 tháng 07 năm 2008 Bộ Tài Chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14/01/2008  của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.