List/Grid

Tag Archives: uản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam.

Thông tư 53/2009/TT- BNNPTNT ngày  21/08/2009

Thông tư 53/2009/TT- BNNPTNT ngày 21/08/2009

Thông tư 53/2009/TT- BNNPTNT ngày 21/08/2009 quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam.