List/Grid

Tag Archives: tuyển dụng cán bộ công chức

Nghị định của Chính Phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý Cán bộ, Công chức trong các cơ quan nhà nước. Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là công chức)

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003

Nghị định của Chính Phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý Cán bộ, Công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là viên chức)