List/Grid

Tag Archives: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009

Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 22/04/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chuyển xếp lương và thực hiện chế độ thưởng an toàn đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008

Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam