List/Grid

Tag Archives: trung cấp dân lập

Thông tư số 63/2008/TT-BGDĐT ngày 28/11/2008

Thông tư số 63/2008/TT-BGDĐT ngày 28/11/2008

Thông tư số 63/2008/TT-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường trung cấp dân lập sang loại hình trường trung cấp tư thục.