List/Grid

Tag Archives: Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số  25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010

Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010

Thông tư số  25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học.

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009

Thông tư 33/2009/TT- BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học( có cấp trung học phổ thông ).

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009

Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 do Bộ Tài Chính ban hành quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.